Serge Zaranko Collection

Creditos Collection by Serge Zaranko

Peluquería_ Serge Zaranko

Maquillaje_ Valentyna Zaranko (VahaN), Nelya Hryhorenko

Fotografía_ Nelya Hryhorenko